SNEEZZ Help & Support Center

ADVISE and ANSWERS from the SNEEZZ team

License Agreement

(for now available in Dutch only, we are working hard to assist allergy people all over the world so stay tuned for more!)

Sneezz – Licentieovereenkomst voor bèta-eindgebruikers

Version 2.0 21/08/2019

DISCLAIMER: Wij raden U aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Licentievoorwaarden zorgvuldig door te nemen voordat u de Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd) gebruikt. Door op de knop “Ik ga akkoord met alle voorwaarden” te klikken, gaat U ermee akkoord dat Uw gebruik van de Applicatie wordt beheerst door deze Licentievoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen van deze overeenkomst, klik dan op de knop “weigeren” en u zult niet kunnen deelnemen aan de Bètatest (zoals hieronder gedefinieerd). Wij raden U aan een kopie van deze Licentievoorwaarden te bewaren en af te drukken voor toekomstig gebruik.

DISCLAIMER: De Applicatie kan niet worden gezien als een medisch hulpmiddel. De inhoud van de Applicatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling. Negeer het advies van Uw arts niet en wacht niet met het zoeken naar advies vanwege iets dat U op deze Applicatie heeft gelezen.

Om deze Applicatie te kunnen gebruiken dient U eerst kennis te nemen van en zich akkoord te verklaren met onze Privacyverklaring. Het is verboden om onze Applicatie te gebruiken zonder eerst onze Privacyverklaring te aanvaarden.

Inhoud

 

 1. Algemeen 2
 2. Doel van de Bètatest 2
 3. Gebruik van de Applicatie 3
 4. Licentie – beperkingen 4
 5. Eigendomsrechten 5
 6. Feedback 5
 7. Opschorting 6
 8. Ondersteuning 6
 9. Privacy en Bescherming van uw Persoonsgegevens 6
 10. Vergoedingen 6
 11. Garanties en disclaimers 7
 12. Aansprakelijkheid 8
 13. Updates van of verandering in onze Licentievoorwaarden en/of onze Applicatie 9
 14. Duur en beëindiging 9
 15. Vertrouwelijkheid 9
 16. Varia 10
 17. Definities 11

 

1.           Algemeen

 • Sneezz is een applicatie in volle ontwikkeling die als doel heeft het leven van allergiepatiënten te verbeteren. Om onze applicatie verder te ontwikkelen en te verbeteren hebben wij meer gegevens nodig, waaronder ook persoonsgegevens, en feedback. De omvang van de Bètatest zal zich enkel beperken tot de applicatie maar op termijn is het doel om ook een automatische pollensensor te ontwerpen die precies kan meten hoeveel en welke pollen er in de lucht hangen bij u. Zo kan Sneezz in de toekomst advies op maat leveren aan u. Sneezz zou u alvast willen bedanken voor uw deelname aan onze Bètatest.

 

 • De Applicatie Sneezz, beschikbaar via een email of link uitnodiging voor TestFlight (hierna de “TestFlight”), is eigendom van en wordt beheerd door Sneezz een bvba naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kroonstraat 31, 3840 Borgloon, België ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0676.747.026 (hierna “Sneezz”).

 

 • In deze Licentievoorwaarden wordt uiteengezet hoe U deze Applicatie kan gebruiken gedurende de duur van de Bètatest en onder welke voorwaarden. Door de Applicatie op welke wijze dan ook, te bezoeken of te gebruiken, aanvaardt U gebonden te zijn door deze Licentievoorwaarden. Deze Licentievoorwaarden zijn van toepassing op elke wijze die U gebruikt om toegang te krijgen tot de Applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het internet, digitale televisie en mobiele telefoon.

 

 • Deze Licentievoorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen ons (Sneezz) en U (hierna “U” of “Gebruiker”) en zijn van toepassing op uw gebruik van de Applicatie (zoals hieronder gedefinieerd). Door enig deel van de Applicatie te gebruiken, erkent U en stemt U ermee in dat Uw gebruik van de Applicatie uitsluitend door deze Licentievoorwaarden wordt beheerst. Indien U niet akkoord gaat met enige bepaling van deze Licentievoorwaarden, bent U niet gerechtigd de Applicatie op enige wijze te (blijven) gebruiken of U er toegang tot te verschaffen.

 

 • U verklaart en garandeert dat U de nodige handelingsbekwaamheid heeft om in te stemmen met deze Licentievoorwaarden en deze te aanvaarden.

 

 • Sneezz behoudt zich het recht voor om de voorwaarden, bepalingen en het beleid van de Bètatest van tijd tot tijd te wijzigen en uw deelname aan deze test te allen tijde in te trekken. Indien Sneezz wijzigingen aanbrengt in deze Licentievoorwaarden, dan zal Sneezz deze herziene voorwaarden en bepalingen aan u voorleggen.

2.           Doel van de Bètatest

2.1.   Gedurende de Bètatest bieden wij de digitale Applicatie Sneezz aan die u toelaat om via de Applicatie informatie te krijgen over pollenconcentraties aan de hand van open source (lees publiek beschikbare) gegevens. Tevens kan u informatie ingeven in de Applicatie over uw allergiesymptomen. Omdat de Bètatest enkel de Applicatie en geen hardware (automatische pollensensor) omvat is Sneezz in dit stadium niet in staat om gepersonaliseerd advies met betrekking tot uw allergie te verschaffen.

2.2.   Het doel van het Bètatest is om Sneezz feedback te geven over de bruikbaarheid en kwaliteit van de Applicatie zodat wij onze Applicatie kunnen verbeteren. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat deelname aan het programma vrijwillig is en geen juridisch partnerschap, agentschap of arbeidsrelatie tussen u en Sneezz creëert.  U begrijpt dat uw deelname aan het programma Sneezz niet verplicht om u aanvullende software, hardware of diensten te leveren.

 1. Sneezz app

2.3.   Het mobiele gedeelte waarbij op basis van uw locatie wordt weergegeven wat de relevante polleninformatie is bij u in de buurt, alsook voor het tracken van uw symptomen.

Op het moment dat U een account aanmaakt of bijwerkt, dient U:

 • ons te voorzien van correcte, nauwkeurige, complete en actuele informatie die voor U persoonlijk is, zoals Uw email adres, naam, geslacht, geboortedatum.

 

 

 • Een uniek e-mailadres verificatie code in te geven (hierna gezamenlijk aangeduid als “Inloggegevens”)

2.4.   In de Sneezz app kan u onder meer gegevens ingeven in verband met gekende allergieën, uw gebruik van medicatie voor allergie, allergie symptomen en slaappatroon. Het bewaren en/of gebruik van uw Persoonsgegevens door ons is onderworpen aan ons Privacybeleid [Onze Privacy Policy kan je hier vinden];

 

 1. Sneezz website

2.5.   De online tool waarin U kan inloggen om informatie te krijgen over uw allergie historiek, pollentypes waaraan u allergisch zou kunnen zijn, hoe allergie kan evolueren over verloop van tijd en tips om beter te kunnen omgaan met allergie.

 

 • Sneezz Data Engine

2.6.   De motor die uw gegevens vergelijkt met die van anderen. Op basis van die verwerking van gegevens wil Sneezz inzichten verwerven om te kunnen aangeven wat u kan doen om beter om te gaan met allergie en om derden informatie te verschaffen omtrent het beter omgaan met lucht gebonden allergie op basis van uw geanonimiseerde gegevens en die van anderen.

3.           Gebruik van de Applicatie

3.1.   Met betrekking tot het gebruik van de Applicatie is elke Gebruiker ertoe gehouden:

– de door wet, reglement, decreet, ordonnantie of besluit van de federale, regionale, lokale of internationale overheid voorgeschreven bepalingen na te leven;

– zich te onthouden van het manipuleren van de geleverde informatie, op welke wijze dan ook of met gebruik van eender welke techniek;

– via de Applicatie geen gegevens, berichten of documenten te versturen op eender welke wijze, hetzij gegevens of documenten via de Applicatie op te laden:

 1. a) waarbij de rechten (waaronder, maar niet uitsluitend persoonlijkheidsrechten of intellectuele eigendomsrechten) van Derde Partijen of van de aanbieders van de Applicatie worden geschonden;
 2. b) waarvan de inhoud onwettig, schadeberokkenend, lasterlijk, gewelddadig, obsceen of onterend is of waarbij de privacy van Derde Partijen wordt geschonden;
 3. c) waarvan het gebruik of het bezit door de Gebruiker bij wet of bij overeenkomst verboden is;
 4. d) die virussen of instructies bevatten die schade kunnen toebrengen aan de aanbieders van de Applicatie en/of de Applicatie en/of de via de Applicatie verleende diensten in het gedrang zouden kunnen brengen of verstoren.

3.2.   Om de Applicatie te gebruiken dient u te beschikken over een internetverbinding. U draagt de enige verantwoordelijkheid met betrekking tot enige telecommunicatie van computernetwerkapparatuur die nodig is om de Applicatie te gebruiken. U bent zelf verantwoordelijk om te voorzien hierin.

3.3.   U bent medeverantwoordelijk voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Inloggegevens. Om U te helpen beschermen tegen onbevoegde toegang tot Uw Account krijgt U het advies om Uw Inloggegevens veilig en beveiligd te bewaren. Wissel uw Inloggegevens niet uit met Derde Partijen en maak ze niet openbaar.

3.4.   U bent volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die u onder uw persoonlijk Account verricht.  U stemt ermee in om ons onmiddellijk te waarschuwen in geval van ongeoorloofd gebruik van uw Account of enige andere schending van de beveiliging. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging als gevolg van de niet-naleving van bovenvermelde vereisten.

3.5.   De Applicatie kan uitsluitend voor particulier gebruik en privégebruik bedoeld zijn. De Applicatie kan niet voor commerciële of zakelijke doeleinden aangewend worden, tenzij wij U als partner hebben goedgekeurd.

4.           Licentie – beperkingen

4.1.   De Applicatie en de Documentatie die door ons beschikbaar wordt gesteld, zijn onze exclusieve eigendom. Alle rechten in en op de Applicatie of de Documentatie die niet uitdrukkelijk aan u zijn verleend in deze Licentievoorwaarden zijn voorbehouden aan ons.

4.2.   Wij verstrekken U hierbij een persoonlijk, herroepbaar, vrij van royalty’s, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar recht en licentie om de Applicatie van Sneezz te installeren, te gebruiken, te openen, weer te geven, uit te voeren of op andere wijze met de Applicatie te interageren, met inachtneming van deze Licentievoorwaarden. Alle voorwaarden en bepalingen van deze Licentievoorwaarden zijn materiële voorwaarden van de licentie die hieronder wordt verleend en u zult de Applicatie alleen gebruiken onder de voorwaarden die hierin worden uiteengezet.

U mag de Applicatie of een onderdeel ervan niet gebruiken voor commerciële of klinische doeleinden. U mag de Applicatie alleen gebruiken voor het testen van de kwaliteit en bruikbaarheid van de Applicatie.

4.3. U, noch een Derde Partij, zal in geen geval:

 1. a) de software decompileren, demonteren of reverse engineeren anderszins, of proberen de broncode, onderliggende ideeën, algoritmen, bestandsformaten of programmeerinterfaces van de Applicatie te reconstrueren of te ontdekken, op welke wijze dan ook;
 2. d) productidentificatie, eigendomsinformatie, auteursrechtkennisgevingen, digitale watermerken of andere kennisgeving in of op de Applicatie veranderen, verwijderen of onleesbaar maken;
 3. e) enig deel van de Applicatie wijzigen, aanpassen, vertalen of veranderen, een afgeleid werk creëren van enig deel van de Applicatie of de Applicatie integreren in of met andere software, behalve in de mate dat dit uitdrukkelijk schriftelijk is toestaan door ons;
 4. f) uzelf ongeoorloofde toegang verschaffen tot Accounts van andere Gebruikers of tot onze IT-infrastructuur of de structuur om aan de Applicatie te geraken of om de Applicatie te gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te promoten;
 5. g) de Applicatie gebruiken om ongewenste e-mailadvertenties of spam te genereren;
 6. i) U voordoen als een andere persoon of entiteit;
 7. j) om opzettelijk wormen, Trojaanse paarden, corrupte bestanden of andere destructieve of bedrieglijke elementen te verspreiden of om de Applicatie te gebruiken voor onwettige, invasieve, inbreukmakende, lasterlijke of frauduleuze doeleinden;
 8. k) technische en andere beschermende maatregelen in de Applicatie te verwijderen of op een andere manier te omzeilen;
 9. l) resultaten van tests die zijn uitgevoerd op de Applicatie publiceren of openbaar maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sneezz;

4.4.   Door informatie, gegevens of afbeeldingen up te loaden, te creëren of op een andere manier door te geven via de Applicatie en zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van onze Privacyverklaring geeft u ons een niet-exclusieve, royaltyvrije, wereldwijde, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om de gebruikersinhoud te gebruiken, te kopiëren, op te slaan, te wijzigen, door te sturen en weer te geven voor zover dat nodig is om de Applicatie aan te vullen en up te daten.

4.5.   Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht om de gebruikersinhoud te controleren en te verwijderen indien deze beschouwd wordt als een inbreuk tegen de bepalingen van de Licentievoorwaarden of als ongepast, of wanneer deze indruist tegen de rechten van Derde Partijen of tegen de geldende wetten of regels.

5.           Eigendomsrechten

5.1. In het kader van de Overeenkomst tussen de Gebruiker en ons blijven de Applicatie en alle daarop gevestigde en/of van toepassing zijnde, daaraan gerelateerde of bijhorende wereldwijde Intellectuele Eigendomsrechten onze exclusieve eigendom.

5.2. Alle rechten in en op de Applicatie en/of de Documentatie die in deze Overeenkomst niet uitdrukkelijk toegekend worden aan de Gebruiker, zijn aan ons voorbehouden. Tenzij uitdrukkelijk hierin beschreven, wordt geen enkele uitdrukkelijke en geïmpliceerde licentie toegekend aan de Gebruiker met betrekking tot de Applicatie en/of Documentatie of enig onderdeel ervan, met inbegrip van enig recht om in het bezit te komen van een broncode, gegevens of ander technisch materiaal met betrekking tot de Applicatie.

6.           Feedback

6.1.   Het wordt uitdrukkelijk begrepen, erkend en overeengekomen dat U, ongeacht of u al dan niet formeel verzocht wordt om dit te doen, aan Sneezz Feedback zult verstrekken. Als u dergelijke Feedback aan Sneezz verstrekt, verleent u Sneezz de volgende wereldwijde, niet-exclusieve, niet-exclusieve, eeuwigdurende, onherroepelijke, royaltyvrije, volledig betaalde rechten:

– om de Feedback te maken, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te verkopen, te distribueren, in sublicentie te geven en er afgeleide werken van te maken als onderdeel van een Sneezz-product, -technologie, -service, -specificatie of andere documentatie (individueel en collectief, ” Sneezz-product of -producten”);

– het publiekelijk uitvoeren of weergeven, importeren, uitzenden, verzenden, distribueren, in licentie geven, aanbieden te verkopen, verkopen, verhuren, leasen of uitlenen van de Feedback (en afgeleide werken daarvan) als onderdeel van een Sneezz-product;

6.2.   Verder garandeert u dat uw Feedback niet onderworpen is aan licentievoorwaarden die beweren dat Sneezz verplicht is om te voldoen aan eventuele aanvullende verplichtingen met betrekking tot Sneezz-producten waarin een Feedback is opgenomen.

6.3.   Mocht U bugs, storingen, gebrek aan functionaliteit of andere problemen op de website of Applicatie tegenkomen, laat het dan onmiddellijk aan Sneezz weten, zodat deze kunnen worden verholpen. U kunt uw verzoeken en problemen voorleggen aan info@sneezz.be.

7.           Opschorting

7.1. Indien wij naar eigen goeddunken merken of vermoeden dat U een inbreuk begaat tegen deze Licentievoorwaarden of enige andere instructies, richtlijnen of beleidslijnen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de Privacyverklaring) die door ons uitgevaardigd werden, dan kunnen wij Uw toegang tot de Applicatie opschorten of beperken. Een dergelijke opschorting door ons duurt tot U de inbreuk die tot de opschorting of beperking geleid heeft, ongedaan gemaakt hebt.

8.           Ondersteuning

8.1.   Indien U technische ondersteuning nodig hebt, kunt U contact opnemen met info@sneezz.be. Wij zullen alle redelijke inspanningen leveren om Uw vragen binnen een zo kort mogelijke tijdspanne te beantwoorden en Uw technische problemen met onze Applicatie op te lossen.

8.2.   Sneezz is niet verplicht i) om enige technische ondersteuning te bieden onder deze Licentievoorwaarden, ii) om door te gaan met het ontwikkelen, commercialiseren, ondersteunen, repareren, te koop aanbieden of op enige andere wijze te blijven leveren of ontwikkelen van de Applicatie, hetzij aan u of aan een andere partij, en iii) biedt geen garantie dat specifieke fouten of discrepanties in de Applicatie zullen worden gecorrigeerd

9.           Privacy en Bescherming van uw Persoonsgegevens

9.1.   Wij hechten veel belang aan Uw privacy en houden ons ertoe bij de verwerking van Uw Persoonsgegevens alle geldende relevante wetgeving na te leven.

9.2.   In onze Privacyverklaring vindt U meer uitleg over hoe wij Uw Persoonsgegevens verkrijgen en verwerken. Onze Privacyverklaring zit als referentie vervat in deze Licentievoorwaarden.

Alvorens gebruik te maken van onze Applicatie, dient U zich akkoord te verklaren en in te stemmen met onze Privacyverklaring.

10.       Vergoedingen

10.1. De bètalicentie wordt kosteloos verleent aan U gedurende de duur van deze Licentievoorwaarden.

 

11.       Garanties en disclaimers

 1. Door ons

11.1. U begrijpt dat de Applicatie een bètaversie inhoudt en niet op het prestatieniveau van een commerciële release beschikbaar is. Het is mogelijk dat de Applicatie niet correct werkt en substantieel gewijzigd wordt vóór de eerste commerciële release, of dat de Applicatie naar keuze van Sneezz in de toekomst niet commercieel wordt vrijgegeven.

Tenzij uitdrukkelijk voorzien in deze Licentievoorwaarden en voor zover toegelaten door de geldende wetgeving, worden de resultaten geleverd ‘zoals ze zijn’. Wij voorzien geen (en verwerpen hierbij alle) andere garanties, covenanten of vertegenwoordigingen en voorwaarden, al dan niet geschreven, mondeling, uitdrukkelijk of impliciet en zonder beperking, en alle impliciete garanties m.b.t. toereikende kwaliteit, behandeling, handelsgebruik of uitoefening van de praktijk, verkoopbaarheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid, titel, niet-schending of geschiktheid voor een specifiek gebruik of doel, en dit met inachtneming van het gebruik, misbruik of het onvermogen om de producten of diensten die aan de Gebruiker geleverd worden door ons.

Wij garanderen niet dat:

 • Alle fouten gecorrigeerd kunnen worden of dat de toegang tot of de werking van de producten altijd ononderbroken, veilig en foutloos zal verlopen;
 • De informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de resultaten, die beschikbaar is op of door gegevens wordt door de applicatie waar, volledig en accuraat is.

11.2. U bevestigt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat wij niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor gezondheidsgerelateerde beslissingen die U of Uw arts neemt op basis van de resultaten die voortvloeien uit of getoond worden door de Applicatie, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn. U bevestigt en stemt ermee in dat Uw arts, en niet wij, als enige aansprakelijk is voor de interpretatie van de resultaten of andere U betreffende gezondheidsinformatie.

11.3. U bevestigt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Uw gebruik van de Applicatie en de resultaten op eigen risico gebeurt. U bevestigt en stemt ermee in dat er risico’s verbonden zijn aan het doorgeven en opslaan van informatie via het internet en dat wij niet aansprakelijk zijn voor enig verlies van gegevens, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de resultaten en alle bijhorende gebruiksinhoud.

11.4. Indien de Applicatie en/of de Documentatie volgens ons redelijk oordeel waarschijnlijk het voorwerp zal uitmaken van een inbreukvordering van een Derde Partij, dan behouden wij ons het recht om naar eigen goeddunken en op eigen kosten:

– de  Applicatie en/of de Documentatie (of het (vermeende) inbreukmakende gedeelte ervan) aan te passen, zodat de inbreuk niet langer bestaat, maar de equivalente functionaliteit behouden blijft;

– voor U een licentie te verkrijgen om de Applicatie en/of de Documentatie verder te blijven gebruiken, conform deze Licentievoorwaarden;

– de overeenkomst te beëindigen.

 1. Door de Gebruiker

11.5.    U vrijwaart en beschermt ons tegen elke eis, vordering, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard ook, met inbegrip van redelijk erelonen voor advocaten, door onrechtmatige daad of contractueel, waar zij of een van hen mee te maken zou krijgen als gevolg van een vordering door een Derde Partij met betrekking tot:

– Uw inbreuk op of overtreding van een bepaling van deze Licentievoorwaarden of enige andere instructies of beleidslijnen;

– Gebruiksinhoud die in overtreding is met de Intellectuele Eigendomsrechten van een Derde Partij;

– Fraude, opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Uwentwege.

12.       Aansprakelijkheid

12.1. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn wij in geen enkel geval aansprakelijk voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door een distributed denial-of-service-aanval, virussen of ander technologisch schadelijk materiaal dat Uw computerapparatuur, gsm, applicatie, computerprogramma’s, gegevens of ander beschermd materiaal kan infecteren door Uw gebruik van onze Applicatie.

12.2. Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig verzuim om de Applicatie te onderhouden en/of de inhoud te leveren of tijdig te leveren.

12.3. U stemt ermee in dat wij op basis van deze Licentievoorwaarden enkel aansprakelijk gesteld kunnen worden voor zover de door U geleden schade rechtstreeks toegeschreven kan worden aan ons. Om alle twijfel te voorkomen, wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor vorderingen die het resultaat zijn van

– Uw ongeoorloofd gebruik van de Applicatie;

– Aanpassing van de Applicatie (of delen ervan) door U of Derde Partijen;

– Uw tekortkoming om de meest recente versie van de Applicatie te gebruiken die U ter beschikking gesteld werd of Uw onvermogen om correcties die wij aanbrachten aan de Applicatie te integreren of te installeren;

– Uw gebruik van de Applicatie in combinatie met producten of diensten die niet aan ons toebehoren.

12.4. Voor zover wettelijk toegestaan onder de geldende wetgeving kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden ten opzichte van enige Derde Partij voor bijzondere, onrechtstreekse, exemplarische, repressieve, incidentele of indirecte schade van om het even welke aard, met inbegrip, maar niet beperkt tot schade of kosten als gevolg van verlies van winst, gegevens, inkomsten, welwillendheid, van de aanschaffing van vervangende diensten of van beschadiging van eigendom voorvloeiend uit de Applicatie die onder deze Licentievoorwaarden vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot misrekeningen of het gebruik, misbruik van de Applicatie of het onvermogen om de Applicatie te gebruiken, ongeacht de oorzaak van de vordering of de aansprakelijkheidstheorie – op grond van onrechtmatigheden, contractueel of ander -, ook al werden wij op de hoogte gesteld van de waarschijnlijkheid van dergelijke schade.

 

12.5. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enige schade als gevolg van Uw handelen of nalaten op basis van de inhoud die beschikbaar zijn op de Applicatie. Wij kunnen eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen, fouten, weglatingen, voorstelling, garanties, schendingen of nalatigheid van derde onafhankelijke dienstverleners.

13.       Updates van of verandering in onze Licentievoorwaarden en/of onze Applicatie

13.1. Wij behouden ons het recht voor om op om het even welk moment, al dan niet met reden en zonder voorafgaande kennisgeving aan of aansprakelijkheid jegens U:

– deze Licentievoorwaarden te wijzigen, aan te vullen of aan te passen;

– de Applicatie te wijzigen. Dit omvat ook het verwijderen of stopzetten, tijdelijk of permanent, van elke dienst of ander kenmerk van de Applicatie zonder enige aansprakelijkheid naar de Gebruiker of enige Derde Partijen toe; en/of

– Uw gebruik van en/of toegang tot de Applicatie gedeeltelijk, tijdelijk of permanent te weigeren of stop te zetten.

13.2. Dergelijke doorgevoerde wijzigingen, updates, aanvullingen of aanpassingen van de Licentievoorwaarden en/of de Applicatie worden onmiddellijk van kracht zodra wij deze beschikbaar maken op de Applicatie of zodra U ervan in kennis gesteld wordt.

Door de Applicatie verder te gebruiken, stemt U in met de doorgevoerde wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen van  de Licentievoorwaarden en/of de Applicatie.

13.3. U bezit niet het recht om deze Licentievoorwaarden op enige wijze te wijzigen, aan te vullen of aan te passen.

13.4. Wat betreft wijzigingen, aanvullingen en/of aanpassingen in onze Privacyverklaring, zal U afzonderlijk ter kennis worden gesteld overeenkomstig Artikel 1 van onze Privacyverklaring.

13.5. We adviseren U om de Licentievoorwaarden regelmatig te raadplegen, zodat U op de hoogte blijft van de meest recente Licentievoorwaarden die U dient te respecteren.

14.       Duur en beëindiging

14.1. Tenzij eerder beëindigd, begint deze Overeenkomst met het aanklikken van “Ik aanvaard deze voorwaarden” en verstrijkt twee (2) maanden daarna of de periode die in een afzonderlijk uitgevoerde overeenkomst tussen Sneezz en U is vastgelegd. Sneezz kan deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen voor enige of geen enkele reden, met of zonder kennisgeving.  Bij beëindiging van deze Overeenkomst zullen al uw rechten onder deze Overeenkomst worden beëindigd en zult u (i) onmiddellijk het gebruik van de Applicatie staken en (ii) alle kopieën van de Applicatie samen met alle aangepaste aanpassingen en gedeelten en samengevoegde delen in welke vorm dan ook terugsturen op eigen kosten, tenzij het garanties biedt die redelijkerwijs bevredigend zijn voor Sneezz dat de Applicatie en alle kopieën daarvan zijn vernietigd.  Sneezz kan toezicht houden op de teruggave of vernietiging van al dergelijke materialen.

15.       Vertrouwelijkheid

15.1. De Gebruiker erkent dat de Vertrouwelijke informatie van Sneezz commercieel waardevolle bedrijfsgeheimen van Sneezz vormt en de Gebruiker zal daarom:

(i) commercieel redelijke inspanningen leveren om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, ongeoorloofde bekendmaking, verspreiding of kopiëren;

(ii) de Vertrouwelijke Informatie niet anders gebruiken dan is toegestaan onder de voorwaarden van deze Overeenkomst;

(iii) de Vertrouwelijke Informatie niet geheel of gedeeltelijk verstrekken of openbare toegang verlenen tot de Vertrouwelijke Informatie.

15.2. De Gebruiker zal Sneezz onmiddellijk op de hoogte brengen indien hij op de hoogte is van een inbreuk op deze vertrouwelijkheidsverplichtingen en zal Sneezz de bijstand verlenen waar Sneezz redelijkerwijs om heeft verzocht in verband met een procedure die Sneezz in verband met een dergelijke inbreuk kan instellen.

15.3. De hierin opgenomen geheimhoudingsplicht blijft ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

 

16.       Varia

 1. Overmacht

16.1. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enige storing of vertraging in de uitvoering van zijn verplichtingen met betrekking tot de Applicatie indien een dergelijke vertraging of storing te wijten is aan oorzaken waarover wij geen controle hebben, en dit met inbegrip van, maar niet beperkt tot overmacht, oorlog, stakingen, uitsluitingen, rellen, epidemieën, brand, storingen in de communicatielijn, stroomuitval, aardbevingen, andere rampen, ongeoorloofde toegang tot de informatietechnologiesystemen van ons door Derde Partijen of om het even welke andere reden wanneer het niet nakomen van de verplichtingen buiten de redelijke controle van ons valt.

 1. Gehele overeenkomst

16.2. Deze Licentievoorwaarden vormen samen met onze Privacyverklaring de volledige overeenkomst en afspraken tussen U en ons. Deze Licentievoorwaarden vervangen alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere mondelinge en schriftelijke overeenkomsten tussen U en ons met betrekking tot dit onderwerp.

III. Scheidbaarheid

16.3. Indien een bepaling van deze Licentievoorwaarden door een bevoegde rechtbank onafdwingbaar of ongeldig wordt verklaard, dan blijven de andere bepalingen van deze Licentievoorwaarden uitvoerbaar. De ongeldige en onuitvoerbare bepaling wordt geacht aangepast te worden, zodat deze maximaal geldig en uitvoerbaar wordt voor zover de wet dit toestaat.

 

 1. Opheffing

16.4. Indien het niet lukt om een bepaalde bepaling van de Licentievoorwaarden uitvoerbaar te maken, dan betekent dit niet dat deze of enige andere bepaling opgeheven wordt.

 1. Toewijzing

16.5. Wij mogen alle of een deel van de rechten en plichten die in deze Licentievoorwaarden zijn beschreven vrij overdragen of toewijzen zonder uw toestemming en zonder kennisgeving aan U. U.

U mag deze Overeenkomst of een van uw rechten en plichten krachtens deze Overeenkomst niet overdragen zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Deze Licentievoorwaarden zijn bindend voor en ten gunste van de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden.

 1. Kennisgevingen

16.6. Alle onze kennisgevingen die bedoeld zijn om door U ontvangen te worden, worden als afgeleverd en van kracht beschouwd wanneer ze verstuurd werden naar het e-mailadres dat u opgaf bij het aanmaken van uw Account. Verandert u dit e-mailadres, dan moet u uw e-mailadres ook aanpassen op de pagina met uw persoonlijke instellingen.

VII. Voortbestaan

16.7. De artikelen 5, 9, 11, 12, 14, 15, en 16.8 blijven ook na beëindiging of afloop van de overeenkomst.

VIII. Toepasselijk recht en bevoegdheid

16.8. De overeenkomst wordt exclusief geregeld door en moeten worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving waarbij geen gehoor wordt gegeven aan enige conflicterende wetgeving of regels. De gerechtshoven en rechtbanken van Gent zijn exclusief bevoegd indien enig geschil ontstaat met betrekking tot de Applicatie.

17.       Definities

 

Op deze Licentievoorwaarden zijn volgende definities van toepassing:

“Applicatie” betekent de bètaversie van de applicatie “Sneezz” ontwikkeld en eigendom van Sneezz bvba en die bestaat uit de Sneezz app, Sneezz website en de Sneezz Data Engine;

“Bètatest” betekent het proefproject van Sneezz waarbij een bètalicentie wordt verleend aan een beperkt aantal personen om de Applicatie te testen zodoende feedback te verkrijgen over de kwaliteit en bruikbaarheid van de Applicatie.

Bèta-testaccount” betekent Uw geregistreerde bèta-testaccount dat U heeft aangemaakt via het registratieproces op de Applicatie in het kader van Bètatest van Sneezz en uitsluitend mag gebruikt worden voor de doeleinden beschreven in deze Licentievoorwaarden;

“Derde Partijen” betekent elke natuurlijke persoon of rechtspersoon of elke entiteit die niet U of Sneezz is;

“Documentatie” betekent de documenten met betrekking tot het gebruik van de Applicatie die u door Sneezz ter beschikking gesteld worden;

“Feedback” betekent redelijke suggesties, opmerkingen en feedback, met inbegrip van maar niet beperkt tot bruikbaarheid, bugrapporten en testresultaten met betrekking tot de Applicatie;

“Gebruiker” betekent de gebruiker van de Applicatie tijdens de Bètatest;

“Inloggegevens” betekent de combinatie van het unieke e-mailadres en wachtwoord;   

“Intellectuele Eigendomsrechten” betekent alle nu bekende of later bijkomende (a) auteursrechten, naburige rechten en morele rechten; (b) handelsmerk- of dienstmerkrechten; (c) handelsgeheimrechten, knowhow, vakkennis; (d) octrooien, octrooirechten en industriële eigendomsrechten; lay-out ontwerprechten, ontwerprechten; aanvullende beschermingscertificaten (f) handels- en firmanamen, domeinnamen, databankrechten, huurrechten en alle andere industriële en intellectuele eigendomsrechten of gelijkaardige rechten (al dan niet geregistreerd); (g) alle registraties, registratieaanvragen, vernieuwingen, uitbreidingen, opdelingen, verbeteringen of heruitgaven met betrekking tot deze rechten en het recht om een van voorgenoemde punten toe te passen, te behouden en op te leggen, in elk geval en in elk rechtsgebied wereldwijd, voor zolang deze bescherming geldt;

“Leveringsdatum” betekent de datum waarop u een Account verkregen heeft;

“Licentievoorwaarden” verwijst naar de huidige voorwaarden en bepalingen;

“Overeenkomst”  verwijst naar de huidige overeenkomst waarin een bètalicentie wordt toegekend aan een eindgebruiker voor de Applicatie;

“Persoonsgegevens” betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon;

“Privacyverklaring” betekent de privacy verklaring van Sneezz met betrekking tot het gebruik van de Applicatie.

“Resultaten” verwijst naar de resultaten van de analyse door de Applicatie op basis van de Persoonsgegevens die ingevoerd worden door de Gebruiker;

“Vertrouwelijke informatie” betekent deze Overeenkomst en alle informatie die niet algemeen bekend is bij het publiek of die een handelsgeheim vormt onder de wetten die van toepassing zijn op deze Overeenkomst, en die eigendom is van, ontwikkeld of verworven is door een partij, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Applicatie en Documentatie en alle gerelateerde toepassingen, programma’s, systemen, technische informatie, technologie, bedrijfsplannen, handleidingen, informatie, ontwerpen, ideeën, uitvindingen, gegevens, gegevensformaten en -bestanden, en alle kopieën en tastbare uitingen daarvan.

“Website” verwijst naar de website die beschikbaar is op https://sneezz.be/.

 

***

Indien u verdere vragen heeft over de Applicatie of over deze Licentievoorwaarden, gelieve dan contact op met ons op te nemen via volgend adres: info@sneezz.be

Deze Licentievoorwaarden worden elektronisch voorzien in de Applicatie. Een papieren versie is beschikbaar op aanvraag via info@sneezz.be.