SNEEZZ Help & Support Center

ADVISE and ANSWERS from the SNEEZZ team

Your privacy is important to us!

At SNEEZZ, we believe that technology provides a groundbreaking opportunity to empower people to take control of their allergies.

We fully acknowledge the great responsibility that comes with safeguarding sensitive data, such as personal information about your symptoms and allergies. We are committed to achieving the highest standards of privacy and security, as well as to being transparent about how we process data. We have explained what happens to your tracking data in our privacy policy and we’d love it if you could take some time to read it.

We hope you will find this privacy policy clear, honest, and transparent. Do not hesitate to reach out to us at info@sneezz.be if you have any questions.

SNEEZZ is made in Limburg, Belgium, and the way we handle data meets Belgian and European legal requirements.

Today our privacy policy is available in Dutch only, we are working hard to assist allergy people all over the world and become available in other regions so stay tuned for more!)

 

Privacy Policy Sneezz

Versie 1.0 – 25 juli 2019

 

Artikel 1 – ALGEMEEN

Sneezz is een applicatie in volle ontwikkeling die als doel heeft het leven van allergiepatiënten te verbeteren. Om onze applicatie verder te ontwikkelen en te verbeteren hebben wij meer gegevens nodig waaronder ook persoonsgegevens. De omvang van het proefproject zal zich enkel beperken tot de applicatie maar op termijn is het doel om ook een automatische pollensensor te ontwerpen die precies kan meten hoeveel en welke pollen er in de lucht hangen bij u. Zo kan Sneezz in de toekomst advies op maat leveren aan u. Sneezz zou u alvast willen bedanken voor uw deelname aan ons proefproject.

 

Uw privacy is heel erg belangrijk voor ons. Deze privacyverklaring (hierna ‘’Privacy Policy’’) is gemaakt om u te informeren over hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (hierna ‘’Persoonsgegevens’’) en hoe u controle over deze gegevens kunt uitoefenen. Lees deze Privacy Policy aandachtig door, aangezien deze uw rechten en plichten ten opzichte van Sneezz bevat.

 

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt. In dit geval zullen we u op de hoogte stellen.

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens op de Applicatie is Sneezz BVBA Een bvba naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kroonstraat 31, 3840 Borgloon, ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, onder ondernemingsnummer 0676.747.026 , als eigenaar van de Sneezz Applicatie.

 

Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Sneezz handelt in overeenstemming met:

 

 • de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens;
 • alle (toekomstige) Belgische wetten ter uitvoering van deze Verordening; en/of
 • de Gedragscode voor applicaties betreffende mobiele gezondheidstoepassingen.

 

Deze Privacy Policy, inter alia, is van toepassing op hoe we omgaan met uw Persoonsgegevens in het kader van onze ‘’Diensten’’, te weten de dienstverlening gerelateerd aan het gebruik van onze ‘’Applicatie’’ zijnde de definitie voor het volgende als geheel:

 

 • De Sneezz App: het mobiele gedeelte waarbij op basis van uw locatie wordt weergegeven wat de relevante polleninformatie is bij u in de buurt, alsook voor het tracken van uw symptomen
 • De Sneezz Website: een online tool waarin u kan inloggen om informatie te krijgen over uw allergie historiek, pollentypes waaraan u allergisch zou kunnen zijn, hoe allergie kan evolueren over verloop van tijd en tips om beter te kunnen omgaan met allergie.
 • De Sneezz Data Engine: de motor die uw gegevens vergelijkt met die van anderen. Op basis van die verwerking van gegevens wil Sneezz inzichten verwerven om te kunnen aangeven wat u kan doen om beter om te gaan met allergie en om derden informatie te verschaffen omtrent het beter omgaan met luchtgebonden allergie op basis van uw geanonimiseerde gegevens en die van anderen.
 • Sneezz is niet bedoeld voor gebruik door jongeren onder 16 jaar. In het geval er toch gebruik van Sneezz zou gemaakt worden door iemand onder de 13 jaar oud, moet u de volmacht van een ouder/voogd hebben vooraleer u Sneezz gebruikt. Vooral als u uw Sneezz gegevens deelt met een dokter, is een volmacht van een ouder/voogd nodig.

 

Indien u gebruik wilt maken van onze Diensten, hebben we uw uitdrukkelijke goedkeuring van deze Privacy Policy nodig. Dit betekent dat u akkoord bent met hoe we uw Persoonsgegevens gebruiken en verwerken.

U bent niet verplicht Persoonsgegevens met ons te delen. Echter, wij kunnen niet al onze Diensten aanbieden indien u weigert bepaalde gegevens met ons te delen.

 

Artikel 2 – VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS

2.1       Gegevens die u ons meedeelt:

 • Categorie 1 – Uw profielgegevens
  • Informatie betreffende uw account (e-mail en paswoord), uw voornaam, naam en geboortedatum;
  • Optioneel: Informatie betreffende de kans op luchtgebonden allergie op de plaats waar u zich bevindt op een bepaald tijdstip (postcode, tijdstip)

 

 • Categorie 2 – Uw gezondheidsgegevens
  • Informatie betreffende uw gezondheidstoestand en andere gezondheidsgebonden informatie, zoals:
   • Symptomen van allergieën (deze lijst is niet limitatief):
    • Ademhalingssymptomen, bijvoorbeeld astma;
    • Neussymptomen, bijvoorbeeld jeukende neus
    • Oogsymptomen, bijvoorbeeld tranende, jeukende en/of rode ogen;
    • Verstoorde slaap en vermoeidheid tijdens de dag
   • Algemene gezondheid
   • Gebruik van medicatie.

 

 

 • Categorie 3 – Uw communicaties via onze Diensten
  • Informatie betreffende de communicatie die u had met Sneezz of doorheen de Applicatie en/of Diensten, bijvoorbeeld wanneer u een probleem had met de Applicatie en/of Diensten en om bijstand verzocht. Hieronder valt ook de feedback die u in het kader van het proefproject aan Sneezz meedeelt.

 

 • Categorie 4 – Uw gebruik van onze Diensten:
  • Informatie betreffende meer ‘’technische’’ aspecten betreffende uw gebruik van de Applicatie en/of Diensten, bijvoorbeeld uw IP-adres en de versie van het besturingssysteem.
  • Informatie betreffende uw locatie bij uw gebruik van de Applicatie en/of Diensten, door middel van locatievoorziening.

 

 

 • Sneezz kan deze Persoonsgegevens op verschillende manieren verzamelen:
 1. Tijdens uw registratie bij Sneezz en het gebruik van de Applicatie en/of Diensten
  1. door het invullen van uw accountinformatie;
  2. door het ingeven van uw symptomen;
  3. het invullen van vragenlijsten;
  4. naar aanleiding van vragen aan de helpdesk of via info@sneezz.be; en/of

 

 1. Via sociale media (bijvoorbeeld wanneer u ons liket of ons via Facebook contacteert)

 

 

Artikel 3 – DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

Sneezz verzamelt en verwerkt uw gegevens in het kader van het proefproject in de eerste plaats om haar Applicatie te verbeteren en eventuele gebruiksproblemen op te sporen. Tijdens het proefproject zal een profiel van u worden opgemaakt op basis van de gegevens die u zelf ingeeft in de Applicatie. De gegevens zullen dus niet worden gebruikt om persoonlijke adviezen en voorspellingen te doen met betrekking tot uw allergieprofiel. Wel zal op basis van open source data (lees publiek beschikbare gegevens) over pollenconcentraties algemene waarschuwingen worden gegeven. In een later stadium (na het proefproject) wil Sneezz deze (gezondheids)gegevens combineren met realtime data over pollenconcentraties om u bijvoorbeeld gericht te informeren over uw allergieën en te waarschuwen voor te hoge pollenconcentraties.

Dat gezegd zijnde, gebruiken we uw Persoonsgegevens daarnaast enkel voor de volgende doeleinden:

3.1       Algemene doeleinden

 • Categorie 1en 3: Om uw account op de Applicatie te verbeteren en te verzekeren dat u van de Applicatie en Diensten optimaal gebruik kunt maken gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst die u heeft aangevraagd;

 

 • Categorie 1 en 3: Om u op eenvoudige wijze te contacteren of in kennis te stellen, of door u gecontacteerd te worden. Eveneens om in de mogelijkheid te verkeren uw communicatie naar ons toe op te volgen – dit alles overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst die u heeft aangevraagd;

 

 • Categorie 2: Gezondheidsgebonden informatie zal door Sneezz verwerkt worden, zodanig dat u in staat bent van de Applicatie en Diensten overeenkomstig de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken, op grond van uw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

 

 • Categorie 4: Voor het behoud van de veiligheid van de Applicatie en/of Diensten en om deze te verbeteren, alsmede voor het creëren van statistieken die gebaseerd zijn op een ‘’rechtmatig belang’’ van Sneezz om de Applicatie en/of Diensten te verbeteren;

 

 

3.2       Wetenschappelijke en statistische doeleinden

Bijkomend zullen sommige van uw Persoonsgegevens – met inbegrip van gezondheidsgebonden informatie (categorie 1 tot 4), naast verzameld te worden, worden toegevoegd aan een speciale afzonderlijke database.

Alvorens we dit doen:

 • Enkel voor intern gebruik (wetenschappelijke en statistische redenen): de gegevens zullen anoniem gemaakt worden (= in geen enkel geval zal u ooit nog tot de gegevens kunnen verbonden worden) of gepseudonimiseerd worden (= enkel met extra informatie kan u nog verbonden worden aan de gegevens), afhankelijk van wat mogelijk is en met uw belang op voorgrond.

 

 • Voor extern gebruik: de gegevens zullen anoniem gemaakt worden (= in geen enkel geval zal u ooit nog tot de gegevens kunnen verbonden worden). Sneezz kiest ervoor dit te doen, omdat dergelijke database ons (alsmede andere wetenschappelijke instituten) toelaat om verder statistisch en wetenschappelijk onderzoek te stellen, in overeenstemming met Artikel 89 GDPR.

Deze database bevat geen enkele persoonlijke identificeerbare gegevens, en als we deze data aan derden bezorgen, zal Sneezz ervoor zorgen dat de gegevens anoniem zijn (voorbeeld: de gegevens moeten genoeg geaggregeerd zijn). Dit betekent dat je in geen enkel geval verbonden kan worden aan deze overgemaakte gegevens.

U kan vragen dat de geanonimiseerde data (= data die nooit nog tot u terug verbonden kan worden) niet voor wetenschappelijke en statistische doeleinden gebruikt wordt. Om dit te vragen, kan u een email naar info@Sneezz.be sturen.

 

3.3       Overdracht naar derde partijen

Sneezz doet beroep op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere entiteiten analyses en webhostingservices leveren of helpen om de diagnostische competenties van onze Diensten te verbeteren.

Sneezz zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens de gevallen voorzien in deze Privacy Policy, of wanneer u uw uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming hiervoor heeft gegeven (zie ook art. 3.2 en 3.3).

Sneezz heeft alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen.

Sneezz garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze privacy policy en garanderen dat de medische beroepsgeheimregels met betrekking tot uw gezondheidsgegevens op elk ogenblik worden nageleefd.

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Sneezz’s activiteiten waarbij Sneezz haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval Sneezz in faling zou worden verklaard, kunnen uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Sneezz zal u op voorhand inlichten over het feit dat Sneezz uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt.

 

3.4       Wettelijke verplichtingen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

 

Artikel 4 –  DUUR VAN DE VERWERKING

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode waartoe wij wettelijk verplicht zijn dit te doen of voor zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking of voor de contractuele relatie tussen u en Sneezz.

U heeft elk moment de mogelijkheid te stoppen met:

 • Het gebruik van de Applicatie en/of
 • Uw account te verwijderen

Indien u uw account verwijdert, zult u de keuze krijgen om enige gegevens op te slaan ofwel te verwijderen. Indien u uw gegevens wenst te verwijderen, betekent dit dat u uw recht op verwijdering toepast (zie art.5.2)

Indien Sneezz niet meer in staat zou zijn uw gegevens bij te houden, zullen deze u per elektronische en in gewoonlijk gebruikt formaat worden opgestuurd.

Indien u uw recht op verwijdering niet toepast, zullen uw Persoonsgegevens voor de volgende perioden bewaard worden:

 

 • Categorie 1: Uw Profielgegevens houden we bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 5 jaar;
 • Categorie 2: Uw Gezondheidsgegevens houden we bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 5 jaar, daar deze medische informatie inhoudt die voor u belangrijk kan zijn in de toekomst;
 • Categorie 3: Uw communicaties via onze Diensten houden we bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 5 jaar;
 • Categorie 4: Uw gebruik van onze Diensten houden we bij zolang uw account actief is en de daaropvolgende 5 jaar waarvoor het van essentieel belang is de veiligheid van onze Diensten te garanderen.

 

Artikel 5 – UW RECHTEN

5.1       Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.

5.2       Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons.

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen. Uw accountgegevens kunt u daarnaast op ieder ogenblik zelf wijzigen.

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.

Bijkomend heeft u het recht om Sneezz te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden.

5.3       Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

5.4       Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5       Recht van intrekking van de toestemming:

U beschikt over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken.

5.6       Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

5.7       Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van uw identiteitskaart als bijlage,

via e-mail naar info@Sneezz.be

of via de post naar,

Sneezz

Grote Markt 12, bus 3

3200 Aarschot

5.8       Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

Artikel 6 – VEILIGHEID EN VERTROUWELIJKHEID

 • Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Sneezz u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

 

Sneezz voorziet ook een veilige, door de gebruiker gecontroleerde, omgeving voor het gebruik van de Applicatie. Wij bewaren uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

 

Een beschrijving van een aantal veiligheidsmaatregelen die Sneezz neemt met betrekking tot de verwerking van de data via de app

Voorbeelden:

–          Access control: De gebruiker meldt zich aan met e-mail en paswoord

–          Gezondheidsgegevens worden versleuteld

–          Beveiligde servers

 

 • In geen geval kan Sneezz dan ook aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

 

 • U draagt de aansprakelijkheid voor het behoud van de privacy en veiligheid van de Applicatie en/of Diensten. Bijvoorbeeld: door een derde niet toe te staan uw persoonlijke Sneezz te gebruiken en door alle niet-toegestane toegang tot uw account te vermijden. U alleen bent aansprakelijk voor het gebruik van de Applicatie en/of Diensten op uw apparaten, IP-adres en identificatiegegevens alsmede voor de vertrouwelijkheid ervan.

 

 • De informatie die door de Applicatie aan u wordt getoond is gebaseerd op wetenschappelijke en geverfieerde bronnen. Sneezz kan echter niet garanderen dat de informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot de resultaten, die beschikbaar is op de Applicatie waar, volledig en accuraat is. U bevestigt uitdrukkelijk en stemt ermee in dat Sneezz niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gezondheidsgerelateerde beslissingen die u of uw arts neemt op basis van de resultaten die voortvloeien uit of getoond worden door de Applicatie, ongeacht of deze gegevens al dan niet accuraat zijn. U bevestigt en stemt ermee in dat uw arts, en niet Sneezz, als enige aansprakelijk is voor de interpretatie van de resultaten of andere u betreffende gezondheidsinformatie.

 

 

 • U dient Sneezz onmiddellijk in te lichten omtrent niet-toegestaan gebruik van uw account door een e-mail te versturen naar info@Sneezz.be.

 

Artikel 7 – TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Antwerpen, afdeling Hasselt zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.